Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

ioris
1718 0a1a
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
7006 b927 420
ioris
ioris
6244 7e00 420
Reposted fromnazarena nazarena viaarrependimento arrependimento
ioris
3643 2f18 420
Przedwojenna Warszawa nocą.
Reposted frommental-cat mental-cat viapl pl
ioris
3655 96d5 420
Przedwojenna Warszawa nocą.
Reposted frommental-cat mental-cat viapl pl
ioris
3657 325b 420
Przedwojenny Lwów. 1934.
Reposted frommental-cat mental-cat viapl pl
ioris
3570 c745 420
Reposted fromboromir boromir viaarrependimento arrependimento

June 26 2015

ioris
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaalwaysonmymind alwaysonmymind
ioris
Reposted frombluuu bluuu viajoder joder
ioris
ioris
5680 43a4 420
Reposted fromnyaako nyaako vialesnystworek lesnystworek
ioris

The Last Bookstore, Los Angeles, California
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaKallay Kallay
ioris
0978 9309 420
Reposted frompesy pesy viajaania jaania
ioris
2214 5782 420
Reposted fromadamkrk adamkrk viasaureus saureus
ioris
5537 533f 420
Reposted fromniefajna niefajna viainsanedreamer insanedreamer
ioris
https://40.media.tumblr.com/206a86b599f6289155da126ba1fc316b/tumblr_nqiq12xRoH1trd142o2_r1_1280.jpg
The Diphylleia Grayi, also known as the Skeleton Flower, is a very unusual plant. Anytime it’s flower petals get wet, they turn from their usual milky white to completely transparent.
ioris
Cza­sami ludzie pot­kną się o prawdę. Ale pros­tują się i idą da­lej, jak­by nic się nie stało.
— Winston Churchill
Reposted fromrominaplum rominaplum viaKallay Kallay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl